Join Costco

Need to Renew Your Membership?
Renew Now

Student Membership Promotion

College students receive a Costco Shop Card when they join as a new member.

Learn More

Military Membership Promotion

Thank you for your service! Military members and veterans receive additional savings when they join as a new member.

Learn More
Bạn đang truy cập trực tiếp website bán hàng của COSTCO.COM qua hệ thống US Express Việt Nam
Người Việt nay đã có thể dễ dàng mua sắm tại HỆ THỐNG SIÊU THỊ LỚN THỨ 2 TẠI MỸ